Deutsch
Italiano
日本語
中文
Русский
Português

DESCOBREIX

Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

La Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau té els orígens el 1401, amb la creació de l’Hospital de la Santa Creu, que va resultar de la fusió de sis petits hospitals que pertanyien a la ciutat i al Capítol Catedralici. El nou centre hospitalari, situat a l’actual barri del Raval, estava regit per la Molt Il·lustre Administració (MIA), constituïda per dos canonges del Capítol Catedralici i dos prohoms de la ciutat designats pel Consell de Cent, institució predecessora de l’Ajuntament. La seva funció era dirigir i administrar l’Hospital, que es mantenia gràcies a almoines, privilegis reials, llegats i les rendes que s’hi generaven. 

En acabar el segle XX, els avenços de la medicina i el creixement demogràfic van fer que l’Hospital de la Santa Creu quedés obsolet. En aquella mateixa època, el banquer català Pau Gil, que moria a París, va deixar una part del seu llegat per a la construcció a Barcelona d’un nou hospital dedicat a Sant Pau. Després de diverses gestions, els administradors de la Santa Creu i els marmessors de Gil van acordar la construcció d’un nou complex hospitalari per agrupar els dos centres. L’encàrrec va recaure en Lluís Domènech i Montaner, gran referent del modernisme català. La primera pedra del projecte es va col·locar el 1902 i la construcció de l’Hospital es perllongà fins al 1930, quan es va inaugurar l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

Façana de l’edifici de l’Administració

La composició de la MIA es va mantenir intacta des del segle XV fins al 1990, quan s’hi va incorporar la Generalitat de Catalunya com a membre de ple dret, amb el compromís de construir un nou hospital com a contribució a la dotació fundacional. Des d’aleshores, la MIA està integrada per dos representants de l’Ajuntament, dos del Capítol Catedralici i dos de la Generalitat. 
 
El 2009 es va inaugurar el nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, ubicat a l’extrem nord del conjunt modernista. El trasllat de l’activitat sanitària va permetre iniciar la restauració dels edificis projectats per Domènech i Montaner en el marc d’un nou projecte. Actualment, els pavellons rehabilitats acullen diferents organitzacions que desenvolupen projectes d’alt impacte social en els àmbits de la innovació, la salut, la sostenibilitat i la cultura. Alhora, la Fundació hi desenvolupa un programa cultural dedicat a la difusió del valor patrimonial del conjunt monumental i de la trajectòria històrica de la pròpia institució. 
 
La Fundació s’ha mantingut fidel a la seva història centenària donant resposta als nous reptes de la societat. D’acord amb els fins fundacionals, dona suport a l’activitat assistencial i investigadora de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i impulsa diferents projectes de caràcter social. També es fa càrrec del manteniment i millora del seu patrimoni, entre el qual es troba l’antic hospital modernista, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. 
 
Els fins fundacionals de l’entitat es recullen en l’article 5 (capítol II) dels seus estatuts: 
 

  1. Admetre i atendre els malalts pobres i altres que no puguin respondre econòmicament a la seva assistència com a pacients de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, activitat que es podrà desenvolupar directament o indirectament. 
  2. Mantenir i millorar el recinte històrico-artístic de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
  3. Construir, millorar i mantenir les instal·lacions i edificis destinats a l’assistència sanitària i les activitats accessòries i complementàries, activitats cíviques i culturals, i poder-los cedir a altres entitats. 

Una part significativa dels recursos obtinguts per complir amb els fins fundacionals provenen de l’explotació del Recinte Modernista, com a espai cultural i turístic, i de la gestió del patrimoni immobiliari, procedent d’herències, donacions i llegats. 

Els rendiments obtinguts per la Fundació es destinen al compliment dels fins fundacionals, que es materialitza mitjançant el Pla d’Acció Social i Recerca, regulat pel protocol que va aprovar la MIA el 23 de febrer de 2017.