Deutsch
Italiano
日本語
中文
Русский
Português

Política de privacitat

Protección de datos

La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (d’ara endavant referida a la mateixa com “la Fundació”), com a responsable del tractament de dades personals, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals, objecte de tractament per al desenvolupament de les seves competències, d’acord amb els requeriments del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

La Fundació realitza tractaments de dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud dels tractaments, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals. Amb l’objectiu de donar compliment a la legislació sobre protecció de dades, la Fundació ha elaborat i publicat el seu Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives, apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als quals podrien donar lloc les dades tractades i els tractaments realitzats per la Fundació. La Fundació aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones interessades la informació sobre els tractaments, requerida pel RGPD i per la LOPDGDD, de manera concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre; alhora, facilita l’adreça de correu fundacioprivada@santpau.cat, on les persones interessades poden exercir els seus drets en relació amb les seves dades personals.

D’altra banda, la Fundació ha designat un Delegat de Protecció de Dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a) del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i els articles 34 i 36 de la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. L’adreça electrònica de contacte del Delegat de Protecció de Dades és fundacioprivada@santpau.cat.

A continuació es presenta una informació ampliada respecte a cada activitat de tractament sota l’àmbit de responsabilitat de la Fundació, inventariades en el Registre d’Activitats de Tractament que completa la informació bàsica facilitada en cada procediment de recollida de dades.

1. Responsable del tractament

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – CIF G08197774
Adreça: C/ Sant Antoni Maria Claret 167, 08025 Barcelona
Telèfon: 935 537 145
Correu electrònic: fundacioprivada@santpau.cat

2. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades

fundacioprivada@santpau.cat

3. Bases legals del tractament

El tractament de les dades personals de les persones interessades derivades de competències i funcions de la Fundació es fonamenten, amb caràcter general, en les següents bases legals, que es detallen per a cada activitat de tractament en el Registre d’Activitats de Tractament.

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

  • Article 6.1.a: L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals, per a una o diferents finalitats específiques. Consentiment inequívoc dels interessats que es donen d’alta al nostre Newsletter o escriuen un comentari al blog del Recinte Modernista.
  • Article 6.1.b: El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part, o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals. Execució de contracte per a la compra d’entrades per a visitar el recinte en qualsevol modalitat (visita lliure, guiada, en grups…), lloguer d’espais, etc.
  • Article 6.1.c: El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament (Llei 50/2002 de 26 de desembre de Fundacions).

Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

  • Article 6: Tractament basat en el consentiment de l’afectat.
  • Article 8: Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics.
  • El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes previstos en l’article 6.1.c del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una norma de Dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei.

4. Finalitats del tractament

Les finalitats del tractament de les dades personals de les persones interessades, que la Fundació realitza en exercici de les seves competències, d’acord amb les bases legals que legitimen el seu tractament, consten en el Registre d’Activitats de Tractament.

5. Període de conservació de les dades (supressió de les dades)

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats que justifiquen el tractament, d’acord amb l’exercici de les competències i funcions de la Fundació, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats. La supressió de les dades també atendrà a supòsits específics com el tractament de dades pel sistema de càmeres de videovigilància, i a normatives sectorials que obliguin a períodes mínims de conservació; i amb posterioritat en aplicació de la legislació sobre arxius si fos necessari.

6. Drets de protecció de dades i com exercir-los

Les persones interessades, titulars de les dades objecte de tractament per la Fundació tenen reconegut l’exercici dels drets de protecció de dades: d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies, inexactes o incompletes, i de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que havien justificat el tractament.

En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest supòsit, la Fundació cessarà en el tractament d’aquestes dades excepte per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a exercir aquests drets, la persona interessada podrà posar-se en contacte amb la Fundació, a través de l’adreça de correu fundacioprivada@santpau.cat.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a la sol·licitud d’exercici dels seus drets i sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica.

7. Destinataris de les dades

La identificació de destinataris de les dades consta en el Registre d’Activitats de Tractament que la Fundació ha fet públic. En tot cas, també poden ser destinataris de les dades personals administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui, havent estat fonamentada la cessió en una base legal legítima, d’acord amb l’article 6 del RGPD i l’article 8 de la LOPDGDD.

8. Transferències internacionals de dades

No hi ha previstes transferències internacionals de dades, excepte en els següents casos en que es realitzaran a tercers països amb un adequat nivell de protecció, declarat per la Comissió Europea i amb l’aportació de garanties adequades tals com Clàusules Contractuals Tipus (Articles 28.8 i 46.2.d RGPD) i Normes Corporatives Vinculants (Articles 46.2.b i 47 RGPD):

  • Quan s’envien les dades que ens ha facilitat per a subscriure’s al nostre “Butlletí Sant Pau Recinte Modernista“ (newsletter), per mitjà de l’empresa Mailchimp, que realitza la seva activitat de tractament de les seves dades personals a països tercers de fora de la Unió Europea. Consulti la versió completa de la seva Política de Privacitat.
  • La Fundació, com a responsable del tractament, contracta la seva infraestructura virtual segons un model de computació al “núvol” a través de Google/Microsoft, a l’empara de Normes Corporatives Vinculants. Consulti la política de privacitat de Google i de Microsoft.
  • Els casos en que pugui haver transferències internacionals de dades, serà a través de les cookies provinents de tercers (Youtube, Google, Google Analytics i Javascript). Pot informar-se de les transferències de dades a països tercers en les seves corresponents polítiques sobre el tractament de les dades recollides.

9. Procedència de les dades personals

Les dades personals objecte de tractament per la Fundació, en compliment d’una obligació legal o en execució d’un contracte, procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants.

En el cas que les dades no procedeixin directament de les persones interessades es donarà compliment a l’article 14 del RGPD, facilitant a l’interessat la informació addicional requerida que inclou específicament l’obligació d’informar sobre l’origen de les dades i sobre les categories de dades personals objecte de tractament.