Deutsch
Italiano
日本語
中文
Русский
Português

Avís legal

Titularitat

Titular: Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Domicili social: C/ Sant Antoni Maria Claret, 167, 08025 Barcelona
Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 563
CIF: G08197774
Telf: 93.553.71.45
Adreça electrònica de contacte: recintemodernista@santpau.cat


Presentació

De conformitat amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), en transposició de la Directiva 2000/31/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny, relativa a determinats aspectes dels serveis de la societat de la informació, i la Directiva 98/27/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig, relativa a les accions de cessació, s’informa que https://www.santpaubarcelona.org, així com la resta de dominis registrats (.cat, .es, .com, .eu, .net, .info) donen accés a la pàgina web informativa del Recinte Modernista de Sant Pau, que consisteix en la difusió del Recinte i la seva activitat, així com la venda d’entrades a les seves instal·lacions, i tota la informació d’activitats que es realitzen en aquest espai.

Aquest web i tots els seus continguts, incloent-hi textos, imatges, sons, vídeos, bases de dades i qualsevol altre signe susceptibles de representació gràfica, són propietat de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, titular del Recinte Modernista de Sant Pau, o han estat cedits a favor de la Fundació, i en conseqüència, no poden ser utilitzats sense l’autorització prèvia per escrit de la Fundació.

Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven el dret a emprendre les accions legalment oportunes per reparar i cessar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.


Modificació

La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau pot modificar, unilateralment, els termes i condicions d’ús d’aquesta pàgina web, així com suspendre o interrompre la pàgina web, sense que l’usuari tingui dret a sol·licitar cap indemnització.


Propietat industrial

La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és titular de diversos registres de marca que protegeixen les imatges i altres signes distintius, dels quals la Fundació és titular, així com el mateix nom Sant Pau Recinte Modernista per a una gran varietat de productes i serveis. La Fundació Privada s’encarrega de l’explotació comercial dels registres de marca esmentats, tant directament com mitjançant la concessió de llicències a tercers, per la qual cosa queda expressament prohibit qualsevol ús, per part de tercers, de les mateixes o de qualsevol signe identificatiu similar que pugui dur a confusió sobre el seu origen o titularitat, sense prèvia autorització per escrit de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

L’explotació, per part de tercers, dels registres de marca esmentats només es pot dur a terme mitjançant un contracte subscrit amb la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, d’acord amb els termes i condicions que aquesta consideri oportuns.

L’explotació no autoritzada dels esmentats registres de marca o qualsevol altre signe que pugui resultar idèntic o similar en qualsevol producte i/o servei pot donar lloc a l’exercici d’accions legals per part de la Fundació, entre les quals es troba la de danys i perjudicis.

Està totalment prohibida la captació d’imatges, en qualsevol suport, per a un ús comercial.


Responsabilitat dels continguts

La Fundació no assumeix la responsabilitat derivada d’una mala utilització del contingut del web i es reserva el dret d’actualitzar-lo, modificar-lo o eliminar-lo, així com de limitar l’accés a la informació de manera temporal o definitiva.

La informació d’aquestes pàgines és la vigent en la seva data de publicació.

La Fundació no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que hi pugui haver entre la versió impresa dels seus documents i la versió electrònica publicada a la xarxa.

La Fundació no es fa responsable de cap informació no autoritzada en aquesta pàgina web, com tampoc ho fa de les no elaborades per la Fundació o no publicades amb el seu nom, especialment la continguda en pàgines web de tercers connectades mitjançant enllaços a la pàgina web del Recinte Modernista de Sant Pau. La Fundació és reserva el dret a eliminar, limitar i impedir, de manera temporal o definitiva, l’accés a continguts no autoritzats per aquesta..

En cas que tercers vulguin establir algun enllaç amb destinació a aquesta pàgina web, és necessari haver obtingut prèviament l’autorització expressa,. La Fundació ha de validar les condicions en què es durà a terme el referit enllaç.

Jurisdicció i llei aplicable

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb les condicions d’ús d’aquest web, les parts accepten la submissió expressa als jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya) i la legislació espanyola corresponent.