Deutsch
Italiano
日本語
中文
Русский
Português

Fons

Quadre de classificació

Cronològicament, la documentació custodiada a l’Arxiu abasta del segle XIII al XX. Està completament classificada en sèries documentals i descrita en catàlegs a nivell d’unitat documental. La documentació generada pel propi Hospital al llarg de la seva història n’inclou dels hospitals anteriors a la fundació de Santa Creu i d’institucions vinculades, entre d’altres:

Fons

FONS HOSPITAL DE LA SANTA CREU / HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU (1214-2003)

Govern i administració
 • Actes de la Molt Il·lustre Administració (1531-2000)
 • Govern (1637-1929)
 • Reglaments (1695-1985)
 • Nomenament d’administradors (1723-1808)
 • Documents de l’època de l’Ocupació Francesa (1797-1823)
 • Registre de certificacions, oficis i memorials de la Molt Il·lustre Administració (1814-1872)
Comunicacions
 • Impresos antics (1500-1982)
 • Cartells de Sanitat (1717-1954)
 • Publicacions (1919-1990)
Personal
 • Personal mèdic – expedients i fitxes (1731-1929)
 • Personal mèdic (1870-1993)
 • Personal auxiliar i administratiu (1820-1971)
 • Personal eclesiàstic (1842-1974)
Recursos financers
 • Censos i censals (1394-1842)
 • Baciners, vereders i almoines (1413-1929)
 • Corresponsions (1423-1864)
 • Comptes dels Procuradors de l’Hospital General de Santa Creu (1632-1853)
 • Cauteles (1699-1802)
 • Rifes (1700-1913)
 • Resultes (1905-1941)
 • Llibres de Comptabilitat (1430-1973)
 • Comptabilitat (1901-1962)
Subministraments i existències
 • Inventaris i encants (1509-1920)
 • Administració (1730-1876)
 • Dades estadístiques. Mà hàbil per adquirir. Subministraments gratuïts (1731-1896)
 • Farmàcia (1787-1966)
 • Rebudes de l’Arxiu (1724-1864)
 • Llibres de la carn (1752-1815)
 • Lliuraments (1900-1947)
 • Comptadoria (1854-1968)
 • Cargàmens i comptadoria (1907-1949)
Patrimoni immobiliari
 • Finques urbanes i rústiques (1484-1965)
 • Plànols de l’Hospital de la Santa Creu (1792-1919)
 • Administració de finques (1826-1969)
 • Llibres de comptes (1825-1929)
 • Llibretes de lloguer de cases (1833-1840)
 • Desamortització (1828-1911)
 • Venda a l’Ajuntament de l’Hospital de la Santa Creu (1893-1930)
Assumptes eclesiàstics
 • Església i comunitat (1516-1928)
Assumptes jurídics
 • Privilegis reials, documents papals i documents particulars (1219-1984)
 • Protocols notarials (1401-1904)
 • Capbreus (1401-1832)
 • Testaments i llegats (1214-1854)
 • Llegat Faraudo de Saint-Germain (1859-1954)
 • Causes Pies (1325-1934)
 • Herències i mandes (1627-1961)
 • Causes i plets judicials (1422-1916)
 • Fundacions i llegats (1922-1971)
Activitat assistencial
 • Expòsits i dides (1407-1853)
 • Militars i soldats malalts (1600-1900)
 • “Dixits” de malalts (1679-1730)
 • Expedients de malalts (1770-1958)
 • Llibres de registre d’entrades i sortides de malalts (1738-1980)
 • Estadístiques de malalts (1860-1976)
Serveis mèdics
 • Documentació de secretaria (1923-1973)
 • Al·lèrgia – fitxes d’històries clíniques (s.d.)
 • Aparell Respiratori (1927-1996)
 • Broncologia (1949-2003)
 • Cirurgia General (1921-1977)
 • Dermatologia (1912-1917)
 • Estomatologia (1914-1917)
 • Laboratoris (1956-1966)
 • Medicina Interna (1927-1972)
 • Oftalmologia (1904-1969)
 • Oncologia (1954-2008)
 • Patologia Digestiva (1938-1974)
 • Psiquiatria (1941-1970)
 • Röntgenologia (1911-1941)
 • Comptes de l’Administració (1958-1966)
 • Cartells de Congressos Mèdics (1930-1958)
 • Treball Social d’Empresa (1976-2004)
Construcció de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 • Precedents (1401-1929)
 • Liquidació de la Banca Gil (1896-1901)
 • Terrenys que formen l’Hospital (1852-1937)
 • Projecte d’Hospitals reunits (1901-1926)
 • Esborranys i plànols d’obra (1901-1926)
 • Obres de l’Hospital (1892-1959)
 • Expedients (1894-1928)
 • Certificacions i rebuts de les obres (1902-1912)
 • Certificacions de les obres (1902-1935)
 • Llibres de comptabilitat (1902-1940)
 • Tubs de Vidre de la Col·locació de la 1a Pedra (1902-1909)
Subfons dels Hospitals precedents
 • Hospital Sant Llàtzer, s. XI-1973 (1457-1971)
 • Hospital d’en Pere Desvilar o de Santa Marta, 1308-1841 (1308-1833)
Subfons d’institucions filials i vinculades
 • Casa del Teatre, 1603-1918 (1526-1981)
 • Parc de la Santa Creu (Betlem), 1623-1953 (1903-1937)
 • Casa de Convalescència, 1680-1994 (1356-1986)
 • Manicomi – Institut Mental de la Santa Creu, 1885-1987 (1769-1986)
 • Granja de la Santa Creu, 1890-1967 (1925-1965)
 • Reial Col·legi de Cirurgia (1751-1853) 04A.21
Subfons de l’Hospital General de Catalunya, 1936-1939 (1936-1939)

ALTRES FONS I COL·LECCIONS

Fons personals
 • Dr. Pere Gabarró Garcia (1899-1980)
 • Dr. Joaquim Calaf Alsina (1971-2015)
 • Dr. Manuel Carreras Padrós (1560-2007)
 • Dr. Joaquim Santos Ametlla (1950-1970)
 • Dr. Modest Garcia Moll (1963-2022)
 • Dr. Joan Esteban Altirriba (1953-1917)
 • Dra. Mercè Gurgui (1969-2011)
Col·leccions
 • Fons fotogràfic (s. XX)
 • Fons artístic (s. XVIII-XX)
 • Lluís Domènech i Montaner (1880-2020) 

Algunes imatges